Internationale disclaimer

Lees de onderstaande disclaimer aandachtig door.

Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord, dat deze voorwaarden bindend zijn. Als u deze voorwaarden niet als bindend wilt aanvaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze website. Hartelijk dank.

A. Overeenkomst tussen gebruiker en Oticon Medical

 1. Onder “Oticon Medical” wordt verstaan:
  Voor botverankerde hoorsysteeme: Oticon Medical AB, een besloten vennootschap ingeschreven in Askim onder registratienummer 556741-3132 en gevestigd op het adres Datavägen 37B, 436 32 Askim, Zweden, dan wel een ander bedrijf of rechtspersoon onder beheer van Oticon Medical AB of een aan Oticon Medical AB gelieerde onderneming.

  Voor cochleair implantaatsysteeme: Neurelec S.A.S, een besloten vennootschap ingeschreven met Antibes handelsregister onder registratienummer 487 829 574 RCS ANTIBES en gevestigd op het adres 2720 Chemin Saint-Bernard, 06224 Vallauris Cedex, Frankrijk, dan wel een ander bedrijf of rechtspersoon onder beheer van Neurelec S.A.S of een aan Neurelec S.A.S gelieerde onderneming.

 2. Oticon Medical verleent uitsluitend toegang tot deze Website als u instemt met alle condities, voorwaarden en kennisgevingen, zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze Website stemt u in met al deze condities, voorwaarden en kennisgevingen.

 3. De term “deze Website” zoals gebruikt in deze Gebruiksvoorwaarden heeft betrekking op onze homepage www.oticonmedical.com en alle andere webpagina's die (1) in ons eigendom zijn, (2) zowel direct als indirect in ons beheer zijn en (3) direct of indirect gelinkt zijn aan deze homepage. De term “deze Website” heeft daarnaast ook betrekking op alle producten en diensten op deze Website, zoals bijvoorbeeld bulletin boards en chatrooms. “Content” heeft betrekking op alle teksten, afbeeldingen en andere multimediale materialen die voorkomen op een webpagina die onderdeel uitmaakt van deze Website.

B. Gebruikersinformatie

 1. Het kan zijn dat wij u voor het gebruik van bepaalde delen van deze Website verzoeken u aan te melden, een gebruikers- of ledennaam aan te maken, een wachtwoord aan te maken of op andere wijze met uw e-mailadres in te loggen. In het geval dat uw gebruik of uw deelname aan een deel van deze Website vereist dat u zich aanmeldt, een gebruikers- of ledennaam aanmaakt, een wachtwoord aanmaakt of op andere wijze inlogt met uw e-mailadres, dan stemt u ermee in dat:
 • (a)
  U geen (i) gebruikersnaam dan wel ledennaam of e-mailadres van een andere persoon kiest of gebruikt met de intentie zich als deze persoon voor te doen; (ii) gebruikersnaam dan wel ledennaam of e-mailadres die toebehoren aan een andere persoon dan uzelf of waarop de rechten van een andere persoon dan uzelf van toepassing zijn, zonder diens toestemming gebruikt; (iii) gebruikersnaam dan wel ledennaam gebruikt die de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon schendt; (iv) gebruikersnaam dan wel ledennaam gebruikt die Oticon Medical, geheel naar eigen inzicht, als aanstootgevend beschouwt; en
 • (b)
  U alle mogelijke maatregelen treft, die nodig zijn om uw wachtwoord geheim te houden.

C. Overeenkomst niet overdraagbaar

 1. U erkent dat alle rechten op het gebruik van deze Website en alle andere producten of services aangeboden door Oticon Medical, strikt persoonlijk zijn en niet in opdracht, via sublicentie of op enigerlei andere wijze, overdraagbaar zijn op een andere persoon of rechtspersoon, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Oticon Medical. Een poging om rechten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Oticon Medical over te dragen, is ongeldig en wordt beschouwd als een schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Oticon Medical wijst haar rechten niet aan derden toe en draagt haar rechten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden niet zonder uw instemming over.

D. Gebruik van bulletin boards, chatrooms en andere communicatieplatforms

 1. Deze Website kan bulletin boards, chatrooms of andere bericht- of communicatiefaciliteiten aanbieden. U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die u achterlaat op een platform beschikbaar gesteld in, op of via deze Website. Deze Website wordt uitsluitend gebruikt voor rechtmatige doeleinden. Het is niet toegestaan materiaal in, op of via deze Website te plaatsen dat in strijd is met of op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen, dat onwettig, bedreigend, aanstootgevend of belastend is, een schending inhoudt van private en publieke rechten, vulgair, obsceen, lasterlijk of ongepast is, ons in een negatief daglicht stelt of op enigerlei andere wijze bezwaarlijk is, aanleiding geeft tot een aansprakelijkheid of op enigerlei andere wijze in strijd is met de wetgeving dan wel aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit inhoudt. Deze Website mag niet gebruikt worden om andere personen aan te zetten gebruik te maken van diensten die voor Oticon Medical als concurrerend gelden. Reclame-uitingen of commerciële dienstaanbiedingen mogen uitsluitend in, op of via deze Website worden geplaatst met de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van Oticon Medical en dienen uitsluitend plaats te vinden conform de door Oticon Medical bepaalde voorwaarden met betrekking tot reclameuitingen en commerciële dienstaanbiedingen op deze Website. Indien Oticon Medical erop gewezen wordt, dat een bericht geplaatst in, op of via deze Website in strijd is met de wettelijke rechten van derden dan wel met de vermelde richtlijnen voor het plaatsen van berichten, dan is Oticon Medical gerechtigd dit bericht te verwijderen. Een dergelijk bericht wordt beschouwd als in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.

 2. U stemt ermee in geen materiaal op deze Website te uploaden, te posten of op enigerlei andere wijze beschikbaar te stellen, dat beschermd wordt door een copyright, handelsmerk of een ander eigendomsrecht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het betreffende copyright, handelsmerk of eigendomsrecht. De bewijslast om te bepalen of materiaal beschermd wordt door een copyright, handelsmerk of ander eigendomsrecht ligt bij u. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit een schending van copyrights, handelsmerken of eigendomsrechten dan wel voor enigerlei ander nadeel als gevolg van het uploaden, posten of insturen van stukken.

 3. U stemt ermee in geen bestanden die virussen bevatten, bestanden die beschadigd zijn of software dan wel programma's naar deze Website te uploaden, die de werking van computers, software, websites of netwerken van andere personen beschadigen. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor schade als gevolg van eventuele claims dat door u geplaatste bestanden schade hebben toegebracht aan de werking van een computer, software, websites of een netwerk van een andere persoon.

 4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, erkent u, dat de platforms die via deze Website beschikbaar worden gesteld openbare en niet private communicatievormen zijn. Oticon Medical is gerechtigd, maar geenszins verplicht, de inhoud van de platforms te bekijken om naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere door Oticon Medical gehanteerde voorschriften te controleren. U erkent ook dat chats, postings, discussies en andere communicaties door andere gebruikers niet door Oticon Medical onderschreven worden. Oticon Medical behoudt het recht om materiaal ingezonden naar of geplaatst in, op of via deze Website geheel naar eigen goedvinden te bewerken, te weigeren of te verwijderen. Onverminderd het voorgaande, is Oticon Medical ook gerechtigd materiaal of content geplaatst door gebruikers in, op of via deze Website, zonder beperking met in begrip van postings op bulletin boards, te verwijderen, dat Oticon Medical geheel naar eigen goedvinden in strijd met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden of op enigerlei andere wijze als bezwaarlijk of ongepast beschouwt. Daarnaast behoudt Oticon Medical het recht om u of een andere persoon, geheel naar eigen goedvinden, de toegang tot deze Website of een onderdeel daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen.

E. Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

 1. Eigen risico. U stemt ermee in, dat het gebruik van deze Website geheel voor uw eigen risico is. Oticon Medical biedt geen enkele garantie ten aanzien van de resultaten die verkregen kunnen worden als gevolg van gebruik van deze Website, dan wel ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van informatie aangeboden via deze Website.

 2. Afwijzing van garantie. De inhoud van deze Website wordt door Oticon Medical als service aangeboden. Deze Website bevat niet alle informatie die relevant kan zijn voor gehoorverlies in het algemeen of voor uw situatie of die van een derde in het bijzonder. Alle inhoud op deze Website betreft algemene informatie over gehoorverlies en is uitsluitend bedoeld om de communicatie tussen u en uw hoorzorg professional of andere professionele zorgaanbieder te bevorderen. De inhoud van deze Website is niet bedoeld als en kan geen diagnose voor een specifiek probleem of toestand dan wel een specifieke aanbeveling voor een geschikte behandeling bieden. De inhoud van deze Website mag niet gebruikt worden als vervanging voor het inroepen van professionele hoorzorg of een andere vorm van zorg. Specifieke vragen over uw eigen gehoorverlies, behandeling, zorg of diagnose dienen te worden voorgelegd aan uw eigen hoorzorg professional dan wel andere professionele zorgaanbieder. Oticon Medical is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, met inbegrip van overlijden, als gevolg van uw vertrouwen op of uw gebruik dan wel misbruik van informatie gepresenteerd op of aangeboden via deze Website.
  Tenzij uitdrukkelijk en op ondubbelzinnige wijze anders vermeld, onderschrijft, bedient, beheert en aanvaardt Oticon Medical geen enkele verantwoordelijkheid voor informatie met betrekking tot services uitgevoerd of aangeboden door derden die vermeld staan op of gelinkt zijn aan deze Website, met inbegrip van hoorzorginstellingen of dienstverleners die vermeld staan op of gelinkt zijn aan deze Website.
  Deze Website kan content van derden of gebruikers bevatten. Voor dergelijke content geldt, dat Oticon Medical de berichtgever is en niet de auteur. Oticon Medical heeft net zoveel redactionele controle over dergelijke inhoud als een openbare bibliotheek of een kiosk. Meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie geuit door of beschikbaar gesteld via derden (met inbegrip van hoorzorginstellingen, andere professionele hoorzorgaanbieders, handelaren en licentiegevers) komen voor rekening van de respectievelijke auteurs of verspreiders van dergelijke content en zijn niet afkomstig van Oticon Medical. Oticon Medical biedt geen garantie op de volledigheid, nauwkeurigheid, geldigheid of betrouwbaarheid van informatie door Oticon Medical op deze Website geplaatst.
  Tijdens het gebruik van deze Website wordt informatie overgebracht via een medium dat buiten de invloedsfeer en jurisdictie van Oticon Medical valt. Dientengevolge aanvaardt Oticon Medical geen aansprakelijkheid voor of verband houdende met vertraging, mislukking, verstoring of beschadiging van gegevens of andere informatie overgedragen in het kader van het gebruik van deze Website. Oticon Medical wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk af, dat de services en content geleverd door of op deze Website ononderbroken functioneren voor wat betreft de resultaten verkregen door gebruik van deze services of content. De services en content worden op eigen bate en schade aangeboden en Oticon Medical biedt op geen enkele wijze, expliciet noch impliciet, een garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsrechten of naleving of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
  Door gebruik te maken van deze Website erkent u, dat uw gebruik van deze Website voor uw eigen risico is, dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle risico's in het kader van uw gebruik van deze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verantwoordelijkheid voor alle kosten voor onderhoud of reparatie van apparatuur dat u gebruikt in verband met gebruik van deze Website.

 3. Afwijzing van schade. Oticon Medical is in geen geval aansprakelijk jegens u voor speciale, bijkomstige, directe, indirecte, morele, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van goodwill, verlies van winsten of verlies of gebruik (1) als gevolg van een schending van een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden, (2) voortvloeiende uit het niet kunnen gebruiken van deze Website, (3) voortvloeiende uit een schending van een garantiebepaling door Oticon Medical of (4) uw nalatigheid u te houden aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze beperking van de aansprakelijkheid van Oticon Medical blijft van kracht ongeacht de vraag of een dergelijke aansprakelijkheid gebaseerd is op een schending van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid dan wel anderszins en zelfs als Oticon Medical voorafgaand is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Hierbij erkent u, dat het in deze paragraaf bepaalde van toepassing is op alle content op deze Website en de platforms. De totale aansprakelijkheid van Oticon Medical jegens u, direct of indirect voortvloeiende uit en met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, is maximaal gelijk aan het bedrag dat overeenkomt met de totale door u aan Oticon Medical betaalde geldsom voor of naar aanleiding van het gebruik van deze Website.

 4. Gelinkte websites. Oticon Medical onderschrijft geen product of dienst aangeboden door een derde via deze Website, biedt hier geen garantie op en is geen partij in of bekijkt op generlei wijze transacties tussen u en een derde aanbieder van producten of diensten.

F. Vrijwaring

 1. U stemt ermee in Oticon Medical te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims, schades, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of vorderingen en vergoedingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website dan wel van uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of rechten van derden met inbegrip van maar niet beperkt tot copyright, eigendoms- en privacyrechten. Deze vrijwaring en verplichting tot schadeloosstelling krijgt voorrang boven deze Gebruikersvoorwaarden en uw gebruik van deze Website. Ten aanzien van eventuele aangeboden investeringsadviezen kan Oticon Medical niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade resulterende uit of gebaseerd op een handeling of nalatigheid door Oticon Medical, tenzij Oticon Medical opzettelijk of roekeloos wangedrag, kwader trouw of grove nalatigheid kan worden verweten of anderszins toepasselijke wetgeving heeft overtreden. Niets in deze paragraaf kan worden beschouwd als een afwijzing of beperking van andere rechten waarop u op grond van toepasselijke verplichte wetgeving recht hebt.

G. Links naar sites van derden

 1. Deze Website kan links bevatten naar andere websites die beheerd worden door andere partijen dan Oticon Medical. Dergelijke links worden uitsluitend als referentie aangeboden. Oticon Medical is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame-uitingen, producten of overige materialen op dergelijke externe sites. Eventuele problemen met betrekking tot externe links dienen te worden gericht aan de respectievelijke websitebeheerder.

H. Privacy

 1. Oticon Medical respecteert de privacy van de bezoekers van deze Website. Oticon Medical slaat uitsluitend persoonlijk identificeerbare gegevens op, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, als deze informatie op vrijwillige basis via deze Website aan Oticon Medical kenbaar is gemaakt. Oticon Medical kan deze informatie gebruiken om te voldoen aan uw verzoek om informatie of voor doeleinden aan u kenbaar gemaakt op de specifieke locatie waar u de betreffende informatie aanbiedt. Oticon Medical kan deze informatie bij tijd en wijle raadplegen om uw behoeften beter te begrijpen, om na te gaan hoe Oticon Medical de kwaliteit van deze Website kan verbeteren en daarnaast kan Oticon Medical deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen.

 2. Deze Website gebruikt deze informatie ook voor het bijhouden van het aantal bezoekers aan deze Website, het totale aantal bezoekers aan iedere pagina van deze Website en de domeinnamen en herkomstlanden van onze bezoekers of hun serviceproviders. Normaal gesproken komt er in dit proces geen persoonlijk identificeerbare informatie beschikbaar.

 3. Deze Website is niet bedoeld of ontworpen om kinderen onder de leeftijd van 13 jaar aan te trekken. Oticon Medical verzamelt geen persoonlijk identificeerbare gegevens van personen waarvan Oticon Medical weet, dat zij jonger zijn dan 13 jaar.

 4. Het privacybeleid en de hier omschreven procedures van Oticon Medical zijn niet van toepassing op sites van derden. Oticon Medical raadt u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze sites van derden voor informatie over hun beleid inzake het verzamelen en verspreiden van gegevens.

I. Copyright en beperkingen op gebruik

 1. De Content die via deze Website door Oticon Medical beschikbaar wordt gesteld, is het eigendom van Oticon Medical en/of de licentiegever van Oticon Medical en wordt beschermd door copyright en andere toepasselijke wetgeving. Oticon Medical behoudt alle rechten voor. Informatie verkregen via deze Website mag uitsluitend worden weergegeven, geherformatteerd en afgedrukt voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik onder toevoeging van de volgende kennisgeving: “Copyright 2010 Oticon Medical AB. Alle rechten voorbehouden.” en van eventuele andere copyright of eigendomsverklaringen opgenomen in de content. U stemt ermee in geen informatie verkregen via deze Website naar anderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot anderen in dezelfde onderneming of organisatie, te reproduceren, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, circuleren, over te dragen of uit te zenden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Oticon Medical.

 2. Ieder gebruik van de content, dat niet uitdrukkelijk is toegestaan uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden, houdt een schending van deze Gebruiksvoorwaarden in en kan in strijd zijn met een copyright, handelsmerk of andere wetgeving. De content en features kunnen geheel naar eigen goedvinden van de redacteuren van Oticon Medical zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of beëindigd. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden toegewezen, zijn voorbehouden aan Oticon Medical en haar licentiegevers.

 3. In het geval u een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden schendt, wordt uw toestemming gebruik te maken van de content automatisch beëindigd en dient u alle kopieën van een gedeelte van de content in uw bezit terstond te vernietigen.

 4. Hierbij verleent u Oticon Medical uitdrukkelijk de royaltyvrije, doorlopende, onherroepbare, niet-exclusieve, wereldwijde licentie om berichten gepost in, op of via deze Website (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, bij te werken, aan te passen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken te creëren van, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven en in sublicentie te geven en/of om deze berichten te verwerken in andere werken in welke vorm dan ook, media of technologie die nu bekend is of in een later stadium ontwikkeld wordt.

J. Handelsmerken

 1. “Oticon Medical” is een handelsmerk van Oticon Medical A/S. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken vermeld op deze Website zijn in eigendom van hun respectievelijke eigenaren, waaronder, in sommige gevallen, Oticon Medical. Reproductie, in zijn geheel dan wel gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

K. Links

 1. U stemt ermee in, dat een link van een website in uw eigendom of beheer of waarvan u gedeeltelijk of in zijn geheel de auteur bent, naar deze Website, uitsluitend gelinkt is aan www.oticonmedical.com en aan geen enkele andere pagina binnen deze Website. U stemt ermee in, dat u geen link aanbrengt vanaf een website in uw eigendom of beheer, of waarvan u gedeeltelijk of in zijn geheel de auteur bent, indien die website materiaal bevat dat in strijd is met of op enigerlei wijze inbreuk maakt op de rechten van anderen, dat onwettig, bedreigend, aanstootgevend of belastend is, een schending inhoudt van private en publieke rechten, vulgair, obsceen, lasterlijk of ongepast is, ons in een negatief daglicht stelt of op enigerlei andere wijze bezwaarlijk is, aanleiding geeft tot een aansprakelijkheid of op enigerlei andere wijze in strijd is met de wetgeving dan wel aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit inhoudt.

L. Toepasselijk recht

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden, de prestaties ervan en alle andere kwesties die hier direct dan wel indirect uit voortvloeien zullen worden beschouwd, geïnterpreteerd, toegepast en worden in alle opzichten beheerst door de wetten van het Koninkrijk van Denemarken, ongeacht de geschillen van die staat of bepalingen inzake rechtskeuze.

M. Cookies

 1. Deze Website maakt gebruik van cookies. De cookies worden gebruikt voor het goed functioneren van de site en om statistische gegevens te verzamelen over de maandelijkse bezoekersaantallen aan deze Website. Oticon Medical maakt geen gebruik van cookies om persoonsgegevens te verzamelen.
  Indien u geen cookies op uw computer wilt downloaden, dan kunt u deze cookies blokkeren via de taakbalk van uw browser. Als u er echter voor kiest cookies te blokkeren, kan Oticon Medical het correct functioneren van haar Websites niet garanderen. U kunt altijd contact met ons opnemen voor nadere informatie, via een e-mail naar info@oticonmedical.com of telefonisch via +46 31 748 61 00

N. Voorbehoud van rechten

 1. Alle niet uitdrukkelijk vermelde rechten blijven voorbehouden.
Oticon Medical
Meer dan zomaar een idee